Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – inspektor ds. bhp

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA
WAŁBRZYCHA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszego inspektora ds. bhp1/4 etatu

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Wykształcenie:

 wykształcenie  średnie techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp lub wykształcenie wyższe o kierunku  lub specjalności w zakresie  bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność obsługi pakietów biurowych Open Office.

2) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych.

3) Fachowość i profesjonalizm w działaniu.

4) Samodzielność w myśleniu i działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha.

 2. Sporządzanie i przedstawienie pracodawcom obsługiwanych jednostek oraz Centrum, co najmiej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, uczniów, wychowanków i dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka.

 3. Występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 4. Bieżące informowanie pracodawców w obsługiwanych jednostkach oraz pracodawcę Centrum o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.

 5. Występowanie do pracodawców obsługiwanych jednostek oraz Centrum o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Wnioskowanie do pracodawców obsługiwanych jednostek i Centrum o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie, w jego części lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia.

 7. Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji obsługiwanych jednostek i Centrum w zakresie BHP.

 8. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.

 9. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników obsługiwanych jednostek i pracowników Centrum.

 10. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pracowników, wychowanków, uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka w obsługiwanych jednostkach oraz pracowników Centrum wraz ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.

 11. Udział w opracowywaniu projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla obsługiwanych jednostek i Centrum .

 12. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 13. Inicjowanie przeprowadzenia przez dyrektorów obsługiwanych jednostek próbnej ewakuacji, w swoich placówkach przynajmniej raz w roku.

 14. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby dla pracowników Centrum.

 15. Prowadzenie rejestrów, komletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, wypadków uczniów, wychowanków i dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby w obsługiwanych jednostkach.

 16. Archiwizowanie dokumentów z zakresu BHP obsługiwanych jednostek oraz Centum zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

 1. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon,

 2. Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru ),

2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 02.11.2021 r. do godz. 16.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – Inspektora ds. bhp „.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 03.11.2021r. o godz. 9.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DO POBRANIA: Załącznik nr. 1 do naboru na stanowisko inspektora ds. bhp