Uchwała w sprawie utworzenia COJM

UCHWAŁA NR XV/189/15
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2, art.10c, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1 i ust. 2,
art. 12 pkt 9 lit. „i” art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art.11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje:

§ 1.

1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2016 roku jednostkę organizacyjną Miasta Wałbrzycha pod nazwą Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha z siedzibą w Wałbrzychu.
2. Centrum, zwane dalej jednostką obsługującą, będzie prowadziło wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi.
3. Jednostka obsługująca będzie prowadziła wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, w zakresie określonym w § 2 ust. 2 uchwały.
4. Jednostka obsługująca będzie prowadziła gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

1. Do zadań jednostki obsługującej będzie należała obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4) obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
5) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych,
6) koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
7) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
8) opracowywania projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
9) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,
10) prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
11) prowadzenia obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zmian w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach.
12) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na
podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,
13) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
14) przygotowywania danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
15) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów
– byłych pracowników jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych,
16) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Miasta Wałbrzycha, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek,
17) prowadzenia obsługi BHP,
18) zapewnienia obsługi prawnej.

2. Do zadań jednostki obsługującej będzie należeć obsługa finansowo-księgowa scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń
socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników podmiotów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do zadań jednostki obsługującej należeć będzie prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty na podstawie zawartych umów.

§ 3.

1. Nadaje się jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1, Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Jednostka, o której mowa w § 1 zostanie wyposażona w niezbędne do wykonywania statutowych zadań składniki mienia, w tym sprzęt, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska