Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy Inspektora ds. płac – 1 etat

  1. Wymagania niezbędne:

 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

2) Wykształcenie:

– średnie i 5 lat stażu na stanowisku ds. naliczania wynagrodzeń w sektorze oświaty

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 1) Kompleksowa wiedza w zakresie naliczania wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych,

2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych, oraz pakietów biurowych Open Office,

3) Znajomość Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i wybranych zagadnień prawa oświatowego,

4) Znajomość ustawy o finansach publicznych,

5) Znajomośc ustawy o pracownikach samorządowych

6) Znajomość programu  Płatnik,

7) Fachowość i profesjonalizm,

8) Samodzielność w myśleniu i działaniu.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wprowadzanie danych ewidencyjnych do programu kadrowo-płacowego,

2) Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń, sporządzanie list płac pracownikom jednostek obsługiwanych przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha,

3) Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych z zakresu ubezpieczeń społecznych,

4) Sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek na ich indywidualne konta,

5) Sporządzanie przelewów potrąceń z wynagrodzeń dla poszczególnych wierzycieli,

6) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 oraz załączników,

7) Sporządzanie informacji ZUS dla pracowników obsługiwanych jednostek oraz zleceniobiorców,

8) Sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA raportów RCA, raportów RSA oraz terminowe

przekazywanie tych dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,

9) Sporządzanie przelewów na konto ZUS i US zgodnie z miesięcznymi deklaracjami,

10) Sporządzanie i przesyłanie do właściwych urzędów skarbowych deklaracji rocznych PIT,

11) Sporządzanie przelewów dotyczących rozrachunków prowadzonych jednostek,

12)Wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzeń na żądanie pracownika obsługiwanej jednostki,

13) Sporządzanie sprawozdań w zakresie średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli,

14) Sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń oraz innych danych niezbędnych do opracowania planów finansowych obsługiwanych jednostek oraz współpraca z księgowymi w tym zakresie,

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

 Charakterystyka miejsca pracy:

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon. Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru ),

2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania  potwierdzone własnoręcznym podpisem ( stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu styczniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.02.2024 r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha –  Inspektor ds. płac ”

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, w dniu 20.02.2024r. o godz. 10.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha
Patrycja Ściborska

 

Do pobrania: załączniki DOCX