Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Referenta ds. Księgowości dochodów

 1. Wymagania niezbędne:

 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Wykształcenie:

– wykształcenie wyższe i 2 lata stażu w komórkach finansowo- księgowych w administracji publicznej.

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność obsługi pakietów biurowych Open Office.

2) Znajomość i umiejetność obsługi programu Progman Finanse.

3) Umiejetność obsługi urządzeń biurowych.

4) Fachowość i profesjonalizm w działaniu.

5) Samodzielność w myśleniu i działaniu.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa finansowa w zakresie dochodów jednostek oświatowych, a w szczególności:

 • sprawdzanie pod względem kompletności wykazu naliczeń odpłatności, podań o zwroty,
 • księgowanie wykazu odpłatności za dany miesiąc w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej ( dział, rozdział, godzin żywienia),
 • księgowanie wpłat od rodziców w podziale na dział, rozdział, paragraf,
 • uzgodnienie sald należności i zobowiązań z jednostkami,
 • kontrola planu finansowego w zakresie dochodów,
 • współpraca przy opracowywaniu planów dochodów i ich zmian do obsługiwanych jednostek,
 • miesięczne zamykanie kont analitycznych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb 27S, RbN oraz informacji o stanie środków na rachunkach dochodów,
 • rozliczanie dokumentów tj. naliczeń z zapłatą ,
 • współpraca z działem księgowości, VAT,
 • archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą w zakresie dochodów,
 • odprowadzenie dochodów do Urzędu Miasta Wałbrzycha.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

 • Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon.
 • Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem ( stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru).

2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania  potwierdzone własnoręcznym podpisem (stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2022 poz. 530 z póżn. Zmianami ) informuję, że w miesiącu styczniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.02.2024 r. do godz. 15:30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha –  referenta ds. księgowości dochodów”

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 21.02.2024  o godz. 10.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha
Patrycja Ściborska

 

Do pobrania: załączniki DOCX