Zarządzenie Nr 18/2016

Zarządzenie Nr 18/2016

Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

z dnia 21.10.2016 roku

w sprawie ustalania zasad pobierania opłat partycypacyjnych od osób spłacających indywidualnie pożyczki udzielone ze środków Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej.

Na podstawie art. 47ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz zarządzenia Nr 992/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z centralizacją jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do celów rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), ustalam zasady naliczania opłat i wystawiania faktur Vat za partycypację dla osób spłacających pożyczki indywidualnie.

§ 2

  1. Opłatę partycypacyjną nalicza się osobom spłacającym pożyczki indywidualnie, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn innych niż odejście na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

  2. Opłata naliczana będzie jednorazowo w miesiącu styczniu danego roku za 12 miesięcy z góry lub odpowiednio za ilość rat pozostałych do spłaty w danym roku.

  3. Należność z tytułu opłaty partycypacyjnej płatna będzie na podstawie wystawianej przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha faktury VAT.

  4. Termin płatności faktury VAT ustala się na ostatni dzień stycznia danego roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam głównej księgowej oraz pracownikowi prowadzącemu Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2017 roku.