NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referenta ds. księgowości – 1 etat

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA

WAŁBRZYCHA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta ds. księgowości1 etat

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

2) Wykształcenie:

– średnie ekonomiczne i 2 lat stażu w księgowości lub

– wykształcenie wyższe ekonomiczne i 1rok stażu w księgowości,

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej,

2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz

pakietów biurowych Open Office,

3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,

4) Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego,

5) Fachowość i profesjonalizm w działaniu,

6) Samodzielność w myśleniu i działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej realizowanych w obsługiwanych jednostkach oświatowych, a w szczególności:

 1. przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem komletności dokumentów finansowo- księgowych ( wyciągi bankowe, zestawienia list płac),

 2. sprawdzanie przedkładanych dokumentów przez dyrektorów jednostek pod względem formalno-rachunkowym,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie:

  a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i fansowych,

 4. miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnienie i analiza wydatków z kosztami,

 5. sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont pomocniczych,

 6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych , finasowych i statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. współpraca przy opracowywaniu planów finansowych i ich zmian z osobą na stanowisku planistycznym,

 8. współpraca z osobą księgującą dochody,

 9. współpraca z działem płac i VAT,

 10. współpraca z działem finansowym przy Urzędzie Miejskim

 11. bieżące dekretowanie, księgowanie i wstępna kontrola faktur zakupowych oraz przedkładanie ich głównemu księgowemu,

 12. przestrzeganie terminów płatności dokumentów księgowych ( wnioski o wypłatę zaliczki, rozliczenie delegacji, deklaracji o gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.),

 13. przekazywanie dyrektorom obsługiwanych jednostek zestawień z realizacji dochodów i wydatków budżetowych zwiazanych z projektami unijnymi po każdym zamkniętym miesiącu,

 14. archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych związanych projektami unijnymi powierzonych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

 1. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon,

 2. Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczenstawa pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru),

2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 16.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – referenta ds. księgowości

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 13.11.2019 r. o godz. 9.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – 1 etat (RTF)