Nabór na stanowisko Inspektor w wymiarze 1 etatu

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w wymiarze 1 etatu

  1. Wymagania niezbędne:

   1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

   2. Wykształcenie:

– średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,

– minimum 5 letni staż pracy,

   1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

   3. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

  1. Wymagania dodatkowe:

   1. Kompleksowa wiedza w zakresie ustawy o rachunkowości,

   2. Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office,

   3. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,

   4. Znajomość wybranych zagadnień w zakresie działania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych,

   5. Fachowość i profesjonalizm w działaniu,

   6. Samodzielność w myśleniu i działaniu.

    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie gromadzenia i wykorzystywania zasobów finansowych Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 2. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Kasy oraz innych na potrzeby Zarządu Kasy,

 3. Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do Kasy,

 4. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie pożyczki składanych przez członków Kasy oraz przedkładania ich Zarządowi Kasy,

 5. Prowadzenie indywidualnych kartotek członków Kasy,

 6. Sporządzanie i przekazywanie informacji każdemu członkowi Kasy o stanie jego wkładów i wysokości zadłużenia na koniec każdego roku obrachunkowego,

 7. Przyjmowanie wniosków o wystąpienie z Kasy i rozliczanie stanu zadłużenia,

 8. Sporządzanie przelewów przyznanych pożyczek,

 9. Wystawianie faktur z tytułu opłat za prowadzenie Kasy,

  1. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon. Pomieszczenia biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  1. Wymagane dokumenty:

   1. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;

   2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej potwierdzony własnoręcznym podpisem,

   3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem,

   4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

   5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

   6. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne potwierdzone własnoręcznym podpisem,

   7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902.).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że w miesiącu wrześniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. do godz. 15:30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – Inspektor ”

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, w dniu 7.11.2016 r. o godz. 10.00

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Krystyna Jakubik

(-)