Nabór na stanowisko inspektora – 1 etat

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA
WAŁBRZYCHA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2) Wykształcenie:
– wykształcenie średnie
– minimum 5 letni staż pracy
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

2. Wymagania dodatkowe:

– znajomość systemu WizjaNet,
– znajomość Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczen Socjalnych,
– znajomość Karty Nauczyciela,
• umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
• obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
• skrupulatność i systematyczność,
• fachowość i profesjonalizm w działaniach,
• umiejętności interpersonalne ,
• samodzielność w myśleniu i działaniu,
• biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przyjmowanie i komletowanie wniosków z Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli wraz z weryfikacją.
2. Wprowadzanie do systemu WizjaNet dochodów z PIT 40A/11A emerytów i rencistów służących do naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.
3. Sporządzanie wykazów na posiedzenie komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli
4. Sporządzanie przelewów świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu
przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon.
Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru ),
2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 14.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha –
Inspektora ”.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 20.07.2021 r. o godz. 11.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test ze znajomości obowiązujacych przepisów i ustaw obowiązujących z na tym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

Pobierz treść ogłoszenie DOCX