Nabór na wolne stanowisko pracy – młodszego referenta ds. księgowości – 2 etaty

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA

WAŁBRZYCHA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszego referenta ds. księgowości

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Wykształcenie:

– średnie ekonomiczne .

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność obsługi pakietów biurowych Open Office.

2) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

3) Fachowość i profesjonalizm w działaniu.

4) Samodzielność w myśleniu i działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa finansowa w zakresie dochodów jednostek oświatowych, a w szczególności:

 1. sprawdzanie pod względem kompletności wykazu naliczeń odpłatności, podań o zwroty,

 2. księgowanie wykazu odpłatności za dany miesiąc w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej ( dział, rozdział, godzin żywienia),

 3. księgowanie wpłat od rodziców w podziale na dział, rozdział, paragraf,

 4. uzgodnienie sald należności i zobowiązań z jednostkami,

 5. kontrola planu finansowego w zakresie dochodów,

 6. współpraca przy opracowywaniu planów dochodów i ich zmian do obsługiwanych jednostek,

 7. miesięczne zamykanie kont analitycznych,

 8. sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb 27S, RbN oraz informacji o stanie środków na rachunkach dochodów,

 9. rozliczanie dokumentów tj.naliczeń z zapłatą,

 10. współpraca z działem księgowości , VAT,

 11. archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą w zakresie dochodów,

 12. odprowadzenie dochodów do Urzędu Miasta Wałbrzycha.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

 1. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon.

 2. Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem (co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru).

2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29.01.2020 r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – młodszego referenta ds. księgowości

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 30.01.2020 r. o godz. 8.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha

DO POBRANIA: Informacja o naborze (DOCX)